Kontakt / contact     Hauptseite / page
          principale / pagina principal / home       Inhalt /
          contenu / contenido / contents
zum Asien-index zurück /
              retour / indietro / atrás / back
zum Amerika-index zurück / retour / indietro / atrás / back

Die Massenvergewaltigung von Vietnam 1946-1975

mit dem Argument "Kommunismus" - Vietnam seit 1975

Mass violation of Vietnam 1946-1975 by the argument of "Communism" - Vietnam since 1975

Vietnam-Fahne, Vietnam flag

von / by Michael Palomino

Western Union
Việt Nam đã bị chặn Western Union để chuyển ra nước ngoài. Điều này là rất buồn bởi vì một số khách du lịch hoặc cũng có doanh nhân có nghĩa vụ ans đang sử dụng Western Union cho điều này, và do đó Việt Nam đang chặn một phần của du lịch chính nó với giới hạn này. Điều này sẽ thay đổi.

Vietnam hat Western Union für Überweisungen ins Ausland blockiert. Das ist sehr schade, denn manche Touristen oder Geschäftsreisende haben Verpflichtungen über Western Union und so blockiert Vietnam einen Teil des Tourismus mit dieser Beschränkung. Das sollte sich ändern.


Vietnam has blocked Western Union for transfers to abroad. This is very sad because some tourists or also businessmen have obligations ans are using Western Union for this, and therefore Vietnam is blocking one part of tourism itself with this limitation. This should change.


Suchmaschine / search engine Webseite / web site Internet

Suchmaschine FreeFind,
                    Logosite search by freefind

Teilen/share:

Facebook

     nach oben / vers le haut / arriba
          / top
Truòng Son Trail /
Ho Chi Minh Trail

Ho-Chi-Minh-Pfad Französischer Vietnamkrieg 1946-1954
"Amerikanischer" Vietnamkrieg 1961-1975


"American" Vietnam War
สงคราม เวียดนาม: ความจริง
Chiến tranh Việt Nam sự thật


Fotos / photos:
Napalm, Taktiken, Minenopfer bis heute

napalm, tactics,
mine victims till today
Symbol deutsche SpracheSymbol
             englische Sprache

Agent Orange und Schadenersatz

Agent-Orange-Opfer -
Agent Orange victims -
ตัวแทน เหยื่อ ส้ม -
chất độc da cam


Buch: Grüne Hölle Vietnam

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Vietnamese Women
Buffalo - Büffel


HCMC / Saigon


-- Kriegsmuseum HCMC
-- Vietnam War Museum
siehe/see web site
www.museumxyz.com
Symbol deutsche SpracheSymbol englische SpracheInhalt / contenu / contenido / contents     nach oben / vers le haut /
           arriba / top 
Der französische Vietnamkrieg 1946-1954

Frankreich führt Krieg gegen die Unabhängigkeit Vietnams mit dem Argument "Kommunismus" 1946-1954


Inhalt / contenu / contenido
          / contents     nach oben / vers le haut / arriba
          / top 
Der "amerikanische" Vietnamkrieg 1961-1975

Eisenhower - Kennedy - Johnson - Nixon: Das kriminelle "USA"-Weltpolizistenspiel gegen den von den "USA" finanzierten Kommunismus - Schwerpunkt Vietnam 1955-1975

Chronologie zum Vietnamkrieg mit Schwerpunkt der Verbrechen der Kennedy- und Johnsonadministration
Vietnamkrieg: Soziologischer Aspekt und Strategien


Vietnamese Women

Vietnam: buffalo culture  Symbol englische
          Sprache
   Vietnam: Büffelkultur  Symbol deutsche Sprache


Vietnam War MuseumInhalt / contenu / contenido
          / contents     nach oben / vers le haut / arriba
          / top 
Fotos aus dem Vietnamkrieg / fotos from Vietnam war / ภาพถ่ายของสงคราม เวียดนาม อเมริกัน
 • เวียดนาม: ตัวแทน เหยื่อ ส้ม ในโฮ จิ มินห์ ซิตี 2013 (รายงานรูป ภาพ 2013)  ไทย
  ออเรนจ์ เหยื่อ ตัว แทนใน พื้นที่ขาย ใน ส่วน ที่เหลือ สงคราม พิพิธภัณฑ์ โฮ จิมิน (อดีต ไซ่ง่อน) - หัตถกรรม ไดรเวอร์ เก้าอี้ล้อ มนุษย์ โดย ไม่ต้อง ตา - ความเป็นปึกแผ่น - สงครามเวียดนาม ไม่ สิ้นสุด
 • Việt Nam: chất độc da cam tại TP Hồ Chí Minh 2013 (ảnh báo cáo 2013)  việt 
  Nạn nhân chất độc da cam trong một khu vực bán hàng tại Bảo tàng Chiến tranh còn sót lại của thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Sài Gòn) - thủ công mỹ nghệ, bánh xe, trình điều khiển ghế, con người không có mắt - đoàn kết - chiến tranh Việt Nam bao giờ kết thúc

Buch: Grüne Hölle Vietnam
Cover - Teil 1 pdf - Teil 2 pdf - Teil 3 pdf


========

Ho-Chi-Minh-Stadt / Ho Chi Minh City (HCMC)


^