Kontakt / contact     v     zurück /
           retour / indietro / atrás / back
D     ENGL
<<     >>

Thai Radio Big FM Family laughing waste

ไทยบิ๊กเอฟเอ็มวิทยุครอบครัวหัวเราะเสีย

กรณี จำนวน 1: คนไทยไม่ ต้องการ ที่จะเรียนรู้ -- จำนวน กรณีที่ 2: กรุงเทพฯ จะจม -- กรณี จำนวน 3: หมอ ต่างประเทศ ไม่ต้อง รักษา -- กรณีจำนวน 4: หัวเราะกับคนยากจน -- จำนวนจุดที่ 5: แย่ในชนบทไม่ได้รับการป้องกันจากน้ำท่วม -- จำนวนจุดที่ 6: คนรวยไม่เคยต้องการที่จะชนบทกับคนยากจน - พวกเขาจะเป็นปลา -- จำนวน จุด ที่ 7: วิสกี้ คนไทย เป็นเพียงการ หัวเราะ


Radio Big FM Family laughing waste
              -- บิ๊กเอฟเอ็มวิทยุครอบครัวหัวเราะเสีย
Radio Big FM Family laughing waste -- บิ๊กเอฟเอ็มวิทยุครอบครัวหัวเราะเสีย
https://www.facebook.com/bigfmbigfamily

Intelligence: 0 -- หน่วยสืบราชการลับ: 0

Analysis

presented by Michael Palomino (2013)

การวิเคราะห์

ที่นำเสนอโดย Michael Palomino (2013)

Share / ส่วนแบ่ง:

Facebook2013
Case number 1: Thais don't want to learn
He does not write.
He does not learn.
He does ot read.
He does not think.
He is only speaking waste.
He is laughing about his waste
because Thais don't want to learn
because the word "Thai" means "free" already...
Thais never take earnest anything
but they only laugh and laugh,
above all in Thai radio Big FM Family
where they are manipulating whole Thailand
only telling waste and laughing.กรณี จำนวน 1: คนไทยไม่ ต้องการ ที่จะเรียนรู้
เขาไม่ได้ เขียน
เขาไม่ได้ เรียนรู้
ที่เขาทำ ม่ อ่าน
เขาไม่คิดว่า
เขา เป็นเพียง การพูด เสีย
เขาจะ หัวเราะ เกี่ยวกับ ของเสีย ของเขา
เพราะ คนไทยไม่ ต้องการ ที่จะเรียนรู้
เพราะ คำว่า " ไทย " หมายถึง "ฟรี" แล้ว ...
คนไทย ไม่เคย ใช้อะไร จริงจัง
แต่พวกเขาเท่านั้น หัวเราะและ หัวเราะ
เหนือสิ่งอื่นใด ใน วิทยุ ครอบครัวไทย บิ๊ก เอฟเอ็ม
ที่พวกเขาจะ จัดการกับ ทั้ง ประเทศไทย
มีเพียง การบอก เสีย และหัวเราะ


Case number 2: Bangkok is sinking
Bangkok is sinking 6 cm every year
In 2020 Bangkok is on 0 meters.
In 2020 Bangkok will be mud water.
In 2020 Bangkok will be a crocodile's home
and the Thais will have to be the fishes.
Then the Thais will not be free any more
but they will not know where to go.
What is doing Thai radio Big FM Family?
They are only laughing.จำนวน กรณีที่ 2: กรุงเทพฯ จะจม
กรุงเทพฯ จะจม 6 ซม. ทุกปี
ในปี 2020 กรุงเทพฯเป็น 0 เมตร
ในปี 2020 กรุงเทพฯ จะเป็น น้ำ โคลน
ในปี 2020 กรุงเทพฯ จะเป็นบ้าน ของจระเข้
และ คนไทยจะต้องมี ปลา
แล้ว คนไทยจะไม่ เป็นอิสระ ใด ๆ เพิ่มเติม
แต่ พวกเขาจะไม่ ทราบว่าจะไป
สิ่งที่ จะทำ วิทยุ เอฟเอ็ม ไทย บิ๊ก ครอบครัว ?
พวกเขาเป็นเพียง หัวเราะ

Case number 3: Foreign healers must not heal Thai people
There are many good foreigners in Thailand
but the foreigners are forbidden to work.
A good healer is forbidden to heal Thais.
A good doctor is forbidden to heal Thais.
Thai government does not want that foreigners will heal Thais
because Thai government does not think
because Thai health insurance gets money for ill persons
and not for healed persons -
like stupid Thai radio does not think
for example Big FM Family radio of Bangkok.
This stupid radio is speaking waste against foreigners
since 15 months they learn only 1 word of English.
This is no base for life.
In 2020 also this stupid radio will finish
because crocodiles will come
and also this radio will be in the mud water
and also this radio will be fishes.

The solution for Bangkok is to install the water consuming industries on a safe ground spread in the countryside - and from 10 millions 9 millions have to live on safe ground - developping for example Chonburi as a new center on a safe ground. Only a little Bangkok will survive because the ground there on the mud and over a clay layer is not made for a big water consuming town there. There could be another solution with water supply for Bangkok from outside but proud rich Thai industrials will never stop pulling out groundwater and therefore this will not be a solution.กรณีจำนวน 3: หมอต่างประเทศจะต้องไม่รักษาคนไทย
มี ชาวต่างชาติ ที่ดีมาก อยู่ในประเทศไทย
แต่ ชาวต่างชาติที่ถูกห้ามไม่ให้ ทำงาน
หมอที่ ดี เป็นที่ต้องห้าม ในการรักษา คนไทย
แพทย์ที่ดี เป็นที่ต้องห้าม ในการรักษา คนไทย
รัฐบาลไทย ไม่ต้องการให้ ชาวต่างชาติ ที่ จะรักษา คนไทย
เพราะ รัฐบาลไทย ไม่คิดว่า
เพราะ การประกันสุขภาพของ ไทย จะได้รับ เงินสำหรับ ผู้ ป่วย
และไม่ให้ คน หาย -
เช่นวิทยุ ไทย โง่ ไม่คิดว่า
เช่น บิ๊ก เอฟเอ็ม วิทยุ ครอบครัว ของกรุงเทพฯ
วิทยุ นี้ โง่ พูด กับ ชาวต่างชาติที่ เสีย
15 เดือน นับตั้งแต่ ที่พวกเขา ได้เรียนรู้ เพียง 1 คำ ภาษาอังกฤษ
นี้เป็นฐาน สำหรับชีวิต ไม่มี
ในปี 2020 นอกจากนี้ยังมี วิทยุ โง่ นี้ จะเสร็จสิ้น
เพราะ จระเข้ จะมา
และ นอกจากนี้ยังมี วิทยุ นี้ จะอยู่ใน น้ำ โคลน
และ นอกจากนี้ยังมี วิทยุ นี้จะเป็น ปลา

วิธีแก้ปัญหาสำหรับกรุงเทพฯคือการติดตั้งอุตสาหกรรมการ บริโภคน้ำบนพื้นดินกระจายปลอดภัยในชนบท - และจาก 10 ล้าน 9 ล้านต้องอยู่บนพื้นดินที่ปลอดภัย - การพัฒนาเช่นชลบุรีเป็นศูนย์ใหม่บนพื้นดินที่ปลอดภัย เพียงเล็กน้อยกรุงเทพฯจะอยู่รอดเพราะพื้นดินมีในโคลนและผ่านชั้นดินไม่ได้ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการบริโภคน้ำขนาดใหญ่เมืองที่มี อาจจะมีวิธีอื่นที่มีน้ำประปาในเขตกรุงเทพฯจากภายนอก แต่อุตสาหกรรมไทยอุดมไปด้วยความภาคภูมิใจจะไม่หยุดดึงออกน้ำใต้ดินและดัง นั้นจึงนี้จะไม่เป็นวิธีการแก้ปัญหา

Case number 4: Laughing against the poor
Crazy rich Thais with a big car and a big house
mean they are better humans than the poor.
Rich Thais never help, never see, never give.
Rich Thais eat and chatter and celebrate their money
but these rich Thais never speak with the poor.
The poor don't know what to do
because the rich never speak with them
because the rich don't create jobs in the countryside
and also stupid Thai radio Big FM Family is only laughing.
The government lets flood 1/3 of Thailand
destroying everything in 1/3 of Thailand
for Bangkok will not be flooded during the rainy season
and also stupid Thai radio Big FM Family is only laughing.
Rich Thais from the industries install industries in Bangkok
and never speak with the poor
but the poor come to Bangkok for working in the industries,
and Ladies from the countryside come to Pattaya and Phuket
for having fun and getting help from the tourists and some rich Thais with eyes.กรณีจำนวน 4: หัวเราะกับคนยากจน
บ้าคนไทยเต็มไปด้วยรถขนาดใหญ่และบ้านหลังใหญ่
หมายความว่าพวกเขาเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าไม่ดี
อุดมไปด้วยคนไทยไม่เคยช่วยให้ไม่เคยเห็นไม่เคยให้
อุดมไปด้วยคนไทยกินและพูดคุยและเฉลิมฉลองเงินของพวกเขา
แต่คนไทยที่อุดมไปด้วยเหล่านี้ไม่เคยพูดคุยกับคนยากจน
ไม่ดีไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร
เพราะอุดมไปด้วยไม่เคยพูดคุยกับพวกเขา
เพราะอุดมไปด้วยไม่ได้สร้างงานในชนบท
และวิทยุไทยโง่บิ๊กเอฟเอ็มครอบครัวเป็นเพียงการหัวเราะ
รัฐบาลช่วยน้ำท่วม 1/3 ของประเทศไทย
ทำลายทุกอย่างใน 1/3 ของประเทศไทย
กรุงเทพฯจะไม่ถูกน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน
และวิทยุไทยโง่บิ๊กเอฟเอ็มครอบครัวเป็นเพียงการหัวเราะ
อุดมไปด้วยคนไทยจากอุตสาหกรรมการติดตั้งอุตสาหกรรมใน เขตกรุงเทพมหานคร
และไม่เคยพูดคุยกับคนยากจน
แต่คนยากจนมาถึงกรุงเทพฯสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมที่
และสุภาพสตรีจากชนบทเข้ามาในเมืองพัทยาและภูเก็ต
สำหรับการมีความสนุกสนานและได้รับความช่วยเหลือจากนัก ท่องเที่ยวและคนไทยบางส่วนที่อุดมไปด้วยสายตา


Point number 5: Poor in the countryside are not protected from the floods
How crazy is this government not installing channels for the rainy season? not protecting the countryside with dikes? not protecting the towns in the countryside with mobile protection walls? They are only proud to be "government".
But also crazy Thai radio Big FM Family is only laughing.
In school they learnt only to laugh against the poor, above all stupid men in this Big FM radio. They never learnt any history or sociology or medicine but only chatter chatter chatter.
They don't write, they don't learn,
they don't read, they don't think.
They are walking bones with a big hole in the head
because brain is missing.
In this kind they are manipulating whole Thailand:
not writing, not learning, not reading, not thinking.จำนวนจุดที่ 5: แย่ในชนบทไม่ได้รับการป้องกันจากน้ำท่วม
วิธีบ้ารัฐบาลนี้ไม่ได้ติดตั้งช่องสำหรับฤดูฝนหรือไม่ ไม่ปกป้องชนบทกับคู? ไม่ได้ปกป้องเมืองในชนบทมีกำแพงป้องกันมือถือได้อย่างไร พวกเขาเป็นเพียงความภาคภูมิใจที่ได้เป็น "รัฐบาล"
แต่ก็ยังมีวิทยุไทยบ้าบิ๊กเอฟเอ็มครอบครัวเป็นเพียงการ หัวเราะ
ในโรงเรียนที่พวกเขาได้เรียนรู้เท่านั้นที่จะหัวเราะ กับคนยากจนกว่าคนโง่ทุกคนในเรื่องนี้บิ๊กวิทยุเอฟเอ็ม พวกเขาไม่เคยได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์หรือสังคมวิทยา หรือยา แต่เพียงพูดพล่อยพูดพล่อยพูดพล่อย
พวกเขาไม่ได้เขียนพวกเขาไม่ได้เรียนรู้
พวกเขาไม่ได้อ่านพวกเขาไม่คิดว่า
พวกเขาจะเดินกระดูกที่มีหลุมขนาดใหญ่อยู่ในหัว
เพราะสมองขาดหายไป
ในลักษณะนี้พวกเขาจะจัดการกับทั้งประเทศไทย
ไม่เขียนไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้อ่านไม่ได้คิด

Point number 6: Rich never want to the countryside to the poor - they will be fishes
Bangkok is sinking, this is known since 20 years and nobody is speaking about it.
Bangkok is sinking because industries are pulling too much ground water out of the ground and the town is sinking.
Bangkok is sinking because 10 million people is too much for this place.
Industries have to be installed on a safe ground in the countryside and the workers have to live there.
But the rich Thais never want to speak with the poor.
Crazy radio Big FM Family never speaks about this problem.
And therefore the rich Thais don't want to change on a safe ground -
and they will be fishes at the end.
Thus the first step is to speak with the poor in the countryside.
But rich with cars and houses are so racist only laughing against the poor thus they will never do this. They rather like to be fishes - it's up to them.
And stupid Thai radio Big FM Family - is continuing laughing and is learning only one English word in 15 months.
Men from Thai radio Big FM Family they are walking bones with a big hole in the head - because brain is missing.

The solution would be that poor will not be poor any more but when the rich are not ready to learn how to help the poor then the rich will be fishes in Bangkok and the poor will be poor forever and when Bangkok is on 0 meter in 2020 then also work in Bangkok will go and Thailand will loose about 50% of it's industries.

Racism against the poor is the cause that Bangkok is so big and that 1/3 of the countryside is flooded during the rainy season for protecting Bangkok and is the reason that no other measures are taken like channels, dikes, protecting walls and so on.

He does not write
He does not learn
He does ot read
He does not think
He is only speaking waste
He is laughing about his waste
and also Thai radio Big FM Family is not changing.
So they will be fishes at the end.

This Thai radio Big FM Family has not even got an e-mail contact on it's web site. Fishes do not need any e-mail either...

Intelligence of this radio Big FM Family is: 0

That's why thei will be fishes at the end...


จำนวนจุดที่ 6: คนรวยไม่เคยต้องการที่จะชนบทกับคนยากจน - พวกเขาจะเป็นปลา
กรุงเทพฯจะจมนี้เป็นที่รู้จักกันตั้งแต่ 20 ปีและไม่มีใครจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้
กรุงเทพฯจะจมเพราะอุตสาหกรรมที่มีการดึงน้ำจากพื้นดิน มากเกินไปออกจากพื้นดินและเมืองที่จะจม
กรุงเทพฯจะจมเพราะ 10 ล้านคนเป็นมากเกินไปสำหรับสถานที่แห่งนี้
อุตสาหกรรมที่ต้องได้รับการติดตั้งบนพื้นดินที่ปลอดภัย ในชนบทและคนงานต้องอาศัยอยู่ที่นั่น
แต่อุดมไปด้วยคนไทยไม่เคยต้องการที่จะพูดคุยกับคนยากจน
วิทยุเอฟเอ็มบ้าบิ๊กครอบครัวไม่เคยพูดเกี่ยวกับปัญหา นี้
และดังนั้นจึงอุดมไปด้วยคนไทยไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนใน พื้นดินที่ปลอดภัย -
และพวกเขาจะเป็นปลาที่สิ้นสุด
ดังนั้นขั้นตอนแรกคือการพูดคุยกับคนยากจนในชนบท
แต่เต็มไปด้วยรถยนต์และบ้านจึงเป็นเพียงชนชั้นหัวเราะ กับคนยากจนทำให้พวกเขาจะไม่ทำเช่นนี้ พวกเขาค่อนข้างชอบที่จะเป็นปลา - มันขึ้นอยู่กับพวกเขา
และวิทยุไทยโง่บิ๊กเอฟเอ็มสำหรับครอบครัว - ยังคงหัวเราะและคือการเรียนรู้เพียงหนึ่งคำภาษาอังกฤษใน 15 เดือน
คนจากไทยบิ๊กเอฟเอ็มวิทยุครอบครัวที่พวกเขากำลังเดิน กระดูกที่มีหลุมขนาดใหญ่อยู่ในหัว - เพราะสมองขาดหายไป

การแก้ปัญหาจะไม่ดีที่จะไม่เป็นที่น่าสงสารมาก ๆ อุดมไปด้วย แต่เมื่อยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้วิธีที่จะช่วยคนยากจนนั้นอุดมไปด้วยจะเป็น ปลาในเขตกรุงเทพมหานครและคนยากจนจะไม่ดีตลอดไปและเมื่อ กรุงเทพฯเป็น 0 เมตรในปี 2020 แล้วยังทำงานในกรุงเทพฯจะไปและไทยจะหลวมประมาณ 50% ของอุตสาหกรรมนั้น

เหยียดเชื้อชาติกับคนยากจนเป็นสาเหตุที่กรุงเทพฯเพื่อ ให้ขนาดใหญ่และว่า 1/3 ของชนบทถูกน้ำท่วมในช่วงฤดู​​ฝนเพื่อป้องกันกรุงเทพฯและเป็นเหตุผลว่าไม่มี มาตรการอื่น ๆ ที่จะถูกนำเช่นช่องทางเขื่อนกำแพงปกป้องและอื่น ๆ

เขาไม่ได้เขียน
เขาไม่ได้เรียนรู้
เขาไม่ม่อ่าน
เขาไม่คิดว่า
เขาเป็นเพียงการพูดเสีย
เขาจะหัวเราะเกี่ยวกับของเสียของเขา
และนอกจากนี้ยังมีวิทยุเอฟเอ็มไทยบิ๊กครอบครัวไม่ได้มี การเปลี่ยนแปลง
ดังนั้นพวกเขาจะเป็นปลาที่สิ้นสุด

นี้วิทยุเอฟเอ็มไทยบิ๊กครอบครัวยังไม่ได้ยังมีการ ติดต่อทาง e-mail ที่เป็นเว็บไซต์ ปลาไม่จำเป็นต้องมีอีเมลอย่างใดอย่างหนึ่ง ...

หน่วยสืบราชการลับของวิทยุนี้บิ๊กเอฟเอ็มเป็นครอบครัว: 0

นั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาจะเป็นปลาที่สิ้นสุด ...
2014
Point number 7: whiskey Thais are only laughing - they are drunk with whiskey for 50 years now - they are laughing about sinking Bangkok - whiskey shit radio fuck you!

He does not write.
He does not learn.
He does not read.
He does not think.
He is only speaking waste.
He is laughing about his waste

This is the behavior of the whiskey Thais. This whiskey shit was consuming the brains of the Thai population since 1964 and Thais are not aware of it. How did this work?

In 1964 Vietnam war escalation began with an invented Tonkin incidence. From 1964 to 1975 Thailand was the "restroom" for "American" soldiers of the criminal "American" army and their "allied" "Freedom Forces" from about 20 other states - criminal NATO. The "Amis" and the other ones (above all from Australia and New Zealand) made "holiday" in Thailand introducing whiskey drinking and they were also paying it at the same time with "hard" dollars, and in this way they introduced sex tourism in Thailand. The soldiers had a regular change in life between fucking in Thailand and killing action in Vietnam, always some time here and some time there. But the NATO commanders were only fucking. Thai parents sold also their children for "hard" dollars and "hard" bananas of the soldiers and high military commanders. Thais were simply copying the behavior drinking whiskey without end and since then nothing is arranged any more in Thailand without drinking whiskey. But the "Amis" and Australians and soldiers from New Zealand etc. never told the Thais that alcohol is eliminating big parts of the brain reducing the brain.

After 1975 criminal "Amis" and the others had to leave Asia. But in Thailand sex tourism should go on and now propaganda in Europe was made and new sex tourists came and the Thai whiskey and sex festival was going on like this. Therefore from 1964 to 2014 Thais did eliminate their brains with whiskey and selling pussies during 50 years and they made millions with this building houses and motorways and drinking more whiskey themselves without limits, and in this way they did not see that they were reducing their brains more and more - and when there is a problem they are only laughing - above all the old and in the meantime crazy commanders of Thai police, Thai security, Thai taxi drivers or in Thai radio and TV stations. They all mean that drinking whiskey would make intelligent! But just the contrary is the case:

Now Bangkok is sinking 6 cm each year and will go down soon. Bangkok is sinking since 20 years already and is sinking always more and more because the Thai government is only drinking whiskey and laughing and is never taking any measures (limit the extraction of ground water, limitation of the population, extension of other towns, shifting the industries on safe places, keeping proper the rivers for drinking water, install a drinking water supply with reservoirs in the north of the country etc.). But what are doing the whiskey Thais without brain? Whiskey Thais are only laughing when there is a problem. And in this way whiskey Thais are only laughing when there is a warning that Bangkok is sinking. Up to you!

Stupid whiskey radio FM Family is one part of the propaganda against the truth. Since 20 months this whiskey radio FM Family is making it's propaganda. Therefore there is only one comment concerning this whiskey radio: "Fuck you!" You are a whiskey radio without brain, you are not doing anything good. Go home at last. Radio - fuck you!

Whiskey Thais are swimming in whiskey since 50 years - and since 2020 Bangkok will be on 0 meters officially and the Thais in Bangkok will convert into fishes because they are just only laughing because they are just drunk during day and night without end. they just don't know how a sober and a logic life is going. They just don't know how to solve a problem. The population in Bangkok has to be reduced from 10 million to 1 million. What will do the whiskey Thais? They will discuss for years who should go and nobody will leave. And in this way the whiskey Thais will let go down Bangkok deliberately. And the whiskey radio will help with this stupidity even actively fighting the truth with laughing. Up to you! Stupid whiskey shit radio - fuck you!

Where is no brain there will be no capital any more - this is logic.

I wanted to see a beautiful Buddhist Thailand - and there was only a unique catastrophe. Thailand lost it's brain with whiskey...

Incurable whiskey Thais with whiskey mafia
Unfortunately it seems that whiskey Thais are incurable because whiskey Thai commanders are even paying the wrong propaganda against the warning... - up to you!


จำนวน จุด ที่ 7: วิสกี้ คนไทย เป็นเพียงการ หัวเราะ - พวกเขาจะ เมา ด้วย วิสกี้ 50 ปี ตอนนี้ - พวกเขาจะ หัวเราะ เกี่ยวกับ การจม กรุงเทพฯ - วิทยุ วิสกี้ อึ fuck you !

เขาไม่ ได้เขียน
เขาไม่ได้ เรียนรู้
เขา ไม่ได้อ่าน
เขาไม่คิดว่า
เขา เป็นเพียง การพูด เสีย
เขาจะ หัวเราะ เกี่ยวกับ ของเสีย ของเขา

นี่คือการทำงาน ของคนไทย วิสกี้ อึ วิสกี้ นี้ถูก ใช้ สมองของประชากรไทยตั้งแต่ ปี 1964 และ คนไทย ไม่ได้ตระหนักถึง มัน วิธี นี้ไม่ ทำงาน

ในปี 1964 สงครามเวียดนาม เริ่มต้นด้วย การเพิ่มอุบัติการณ์ คิดค้น ตังเกี๋ย จาก 1964-1975 ประเทศไทย คือ " ห้องน้ำ " สำหรับ " อเมริกัน " ทหารอาญา " อเมริกัน " กองทัพ ของพวกเขาและ " พันธมิตร " "เสรีภาพ กองกำลัง " จาก ประมาณ 20 รัฐอื่น ๆ - อาญา นาโต " มิร์ท " และคนอื่น ๆ ( ข้างต้น ทั้งหมดจาก ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ) ทำ " วันหยุด " ในประเทศไทย แนะนำ การดื่ม วิสกี้ และพวกเขาก็ ยัง จ่าย ได้ในเวลา เดียวกันกับ "ยาก" ดอลลาร์และ ใน วิธีนี้พวกเขา นำ การท่องเที่ยว ทางเพศ ในประเทศไทย ทหารมีการเปลี่ยนแปลง ในชีวิต ประจำ ระหว่าง ร่วมเพศ ในประเทศไทยและ กระทำการฆ่า ในเวียดนาม เสมอ เวลา บางส่วนที่นี่ และบาง ครั้งที่มี แต่ ผู้บัญชาการ นาโต เป็น ร่วมเพศ เพียง พ่อแม่ ไทย ขาย ยัง เด็ก ของพวกเขาสำหรับ "ยาก" ดอลลาร์และ "ยาก" กล้วย ของทหารและ ผู้บัญชาการ ทหาร สูง คนไทย ได้รับ เพียงแค่ การคัดลอกดื่ม วิสกี้ พฤติกรรม โดยไม่มีที่สิ้นสุด และตั้งแต่นั้นมา ไม่มีอะไรจะ จัด อีก ในประเทศไทย ได้โดยไม่ต้อง ดื่ม เหล้า แต่ " มิร์ท " และ ชาวออสเตรเลีย และทหาร จากนิวซีแลนด์ ฯลฯ ไม่เคยบอก คนไทยว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการ กำจัด ส่วน ใหญ่ ของสมอง ลด สมอง

หลังจากที่ 1975 ทางอาญา " มิร์ท " และ คนอื่น ๆต้องออกจาก เอเชีย แต่ใน ประเทศไทย การท่องเที่ยว ทางเพศ ควรไปใน การโฆษณาชวนเชื่อ และตอนนี้ ในยุโรป ได้ทำ และนักท่องเที่ยว มีเซ็กซ์ ใหม่เข้ามา และ วิสกี้ และเพศ เทศกาล ไทยที่เกิดขึ้น เช่นนี้ ดังนั้น 1964-2014 คนไทย ไม่ ขจัด สมองของพวกเขา ด้วย วิสกี้ และขาย หี ในระหว่าง 50 ปีและพวกเขา ทำล้าน ด้วย อาคารหลังนี้ บ้าน และมอเตอร์เวย์ และ ดื่ม วิสกี้ ตัวเอง มากขึ้น โดยไม่ จำกัด และใน วิธีนี้พวกเขา ไม่เห็น ว่าพวกเขากำลัง ลด สมองของพวกเขา มากขึ้นและ มากขึ้น - และ เมื่อมีปัญหา พวกเขาเป็นเพียง หัวเราะ- เหนือสิ่ง เก่าและ ใน ขณะเดียวกัน ผู้บัญชาการบ้าของ ตำรวจ ไทย ความมั่นคงของไทย ขับ รถแท็กซี่ ไทยหรือ ภาษาไทย สถานี วิทยุและโทรทัศน์ พวกเขาทั้งหมด หมายความว่า การดื่ม เหล้า จะทำให้ ฉลาด ! แต่ ตรงกันข้าม เป็นกรณี :

ตอนนี้ กรุงเทพฯ จะจม 6 ซม. ในแต่ละปี และจะ ลง ไป ในเร็ว ๆ นี้ กรุงเทพฯ จะจม ตั้งแต่ 20 ปีที่ แล้วและ จะจม อยู่เสมอ มากขึ้นและ มากขึ้นเพราะ รัฐบาลไทย เป็นเพียงการ ดื่ม วิสกี้ และหัวเราะ และ จะไม่ ใช้มาตรการ ใด ๆ ( จำกัด การสกัด ของน้ำ พื้นดิน ข้อ จำกัด ของประชากรที่ เป็นส่วนหนึ่งของ เมืองอื่น ๆ ขยับ อุตสาหกรรม ในสถานที่ ที่ปลอดภัยและ การรักษา แม่น้ำ ที่เหมาะสมสำหรับ การดื่มน้ำ ติดตั้งน้ำประปา ดื่ม ด้วย อ่างเก็บน้ำ ในภาคเหนือ ของประเทศ อื่น ๆ ) แต่สิ่งที่ คนไทย กำลังทำ วิสกี้ไม่มี สมอง วิสกี้ คนไทย เป็นเพียงการ หัวเราะ เมื่อมีปัญหา และด้วยวิธีนี้ คนไทย วิสกี้ เป็นเพียง หัวเราะ เมื่อมี คำเตือนว่า กรุงเทพฯ จะจม ขึ้นอยู่กับคุณ

วิทยุ เอฟเอ็ม วิสกี้ โง่ ครอบครัวเป็น ส่วนหนึ่ง ของการโฆษณาชวนเชื่อ ต่อความจริง ตั้งแต่ 20 เดือน วิสกี้ วิทยุ เอฟเอ็ม ครอบครัว นี้ คือการทำให้ มัน เป็น โฆษณาชวนเชื่อ ดังนั้น มีเพียงหนึ่ง ความคิดเห็น เกี่ยวกับ วิทยุ วิสกี้ นี้: " Fuck you " คุณอยู่ที่ วิทยุ วิสกี้โดยไม่ต้อง สมอง คุณไม่ได้ทำ อะไร ที่ดี กลับบ้านไป ในที่สุด วิทยุ - fuck you !

วิสกี้ คนไทย จะ ว่ายน้ำใน วิสกี้ ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป - และตั้งแต่ 2020 กรุงเทพฯ จะเป็น 0 เมตร อย่างเป็นทางการ และคนไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร จะ แปลงเป็น ปลา เพราะพวกเขาจะ หัวเราะ เพียง เพราะพวกเขา เพียงแค่ จะเมา ในระหว่างวัน และคืน โดยไม่มีที่สิ้นสุด พวกเขาก็ไม่ ทราบว่ามีสติ และชีวิต ตรรกะเป็นไป พวกเขาก็ไม่ ทราบวิธีการ แก้ปัญหา ประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครจะต้องมีการ ลดลงจาก 10 ล้าน ดังนั้น เพียง 1 หรือ 2 ล้านคน ยังคงอยู่ สิ่งที่จะ ทำคนไทย วิสกี้ ? พวกเขา จะหารือ เป็นเวลาหลายปี ที่ ควรจะไป และไม่มีใคร จะออกจาก และด้วยวิธีนี้คนไทย จะช่วยให้ วิสกี้ ลงไป กรุงเทพฯ จงใจ และวิทยุ วิสกี้จะช่วยให้มี ความโง่เขลา นี้ แม้ ความจริง การต่อสู้ อย่างแข็งขัน กับ หัวเราะ ขึ้นอยู่กับคุณ วิทยุ วิสกี้ อึ โง่ - fuck you !

ที่ สมอง จะมี เงินทุน ไม่ มากไป ไม่ - นี่คือ ตรรกะ

ผมอยากที่จะเห็นชาวพุทธในประเทศไทยที่สวยงาม - และมีเพียงภัยพิบัติที่ไม่ซ้ำกัน ประเทศไทยมันหายไปเป็นสมองด้วยวิสกี้ ...

คนไทยที่รักษาไม่หายด้วยวิสกี้วิสกี้มาเฟีย
แต่น่าเสียดายที่ดูเหมือนว่าวิสกี้คนไทยที่รักษาไม่หาย เพราะผู้บัญชาการไทยวิสกี้จะได้จ่ายเงินโฆษณาที่ไม่ถูก ต้องกับคำเตือน และกลุ่มมาเฟียในประเทศไทยที่มีความสนใจเฉพาะในหมู่สาว ๆ ราคาถูกไม่สนใจในกรุงเทพฯร่วมกับการเคลื่อนไหวกับคำเตือน - ขึ้นอยู่กับคุณ

วิทยุ - fuck you!

<<     >>

^