Kontakt /
          contact     Hauptseite / page
          principale / pagina principal / home    zum Asien-Index     Inhalt / content / เนื้อหา
D - ENGL - ESP - NL

กรุงเทพฯ จะจม - ดัชนี
(Bangkok is sinking - index)

โดย Michael Palomino (ตั้งแต่ 2013 - since 2013)

ฉันอยากจะเห็นความดีและความสงบสุขของประเทศไทย - และฉันได้เห็นภัยพิบัติเท่านั้น - เรือที่กำลังจม
(I wanted to see a good and peaceful Thailand - and I only saw disasters - the sinking ship.)

Praya-Fluss im versinkenden
          Bankok im März 2013 in der Trockenzeit  Monatelange Überschwemmungen in Prachinburi in
          Ost-Thailand, September 2013, damit Bangkok nicht
          überschwemmt wird
กรุงเทพฯจะจมและแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ในระดับสูงในช่วงฤดู แล้ง - เมืองมีน้ำท่วมจงใจเดือนสำหรับการบันทึกกรุงเทพฯจากน้ำท่วมปราจีนบุรีของเธอ ในช่วงกันยายน 2013
(Bangkok is sinking and the Praya river is high also during the dry season - towns are flooded deliberately for months for saving Bangkok from floods, her Prachinburi during September 2013)

และบริการที่เป็นความลับจะไม่ได้ช่วย!
(And the  secret services are not helping!)


เครื่องมือค้นหา เว็บไซ ต์     Internet

Suchmaschine FreeFind, Logosite search by freefind

หุ้น:

Facebook

     Titel - title - ชื่อเรื่อง
สารบบ (content)
1. 2013: กรุงเทพฯจะจม 01: จมกรุงเทพฯ 6 ซม. ในแต่ละปี (sinking Bangkok, 6cm each year - Titanic)

1a. 2013: เพื่อ บันทึกกรุงเทพฯ  (saving Bangkok): ออม ทรัพย์กรุงเทพฯและการ กระจายตัวของประชากร


2. 2014: กรุงเทพฯจะจม 02: ผู้ บัญชาการแห่ง ประเทศไทยให้จมกรุงเทพฯจงใจ!
(Thai commanders let sink Bangkok deliberately)

3. 2014: กรุงเทพฯจะจม 03: บริการ ลับไม่เคยรายงานจมกรุงเทพฯ - ภูมิภาค 200 300 กิโลเมตรอยู่ในอันตรายหนัก - ฝนมรสุมไม่สามารถไหลไปได้อีก!
(secret services never reporting sinking Bangkok - the region of 200 to 300 km is in a heavy danger - monsoon rainfalls cannot flow away any more!)

4. 2014: กรุงเทพฯจะจม 04: วิดีโอ: กรุงเทพฯ จะจม 20 ปีแล้ว - ในปี 2020 ที่ 0 ม.
(Bangkok is sinking and will sink 04: video: Bangkok is sinking 20 years already - in 2020 on 0m)

5. 2014: กรุงเทพฯจะจม 05: กราฟิกและข่าว (Graphics and news)

6. กรุงเทพฯจะจม 06: 2 ปีของคำเตือน - ซีไอเอ มไอิ6 (MI6), บนด (BND) และ สนด (SND) เป็นความเข้าใจผิดของคนไทย
(Bangkok is sinking 06: 2 years of warning - CIA, MIT6, BND, and SND were shitting and misleading the Thais
Inhalt / content / เนื้อหา     Titel - title -
                ชื่อเรื่อง
1.
2013: กรุงเทพฯจะจม 01: กรุงเทพฯกำลัง จะจมและจะ จม - กรุงเทพฯคือไท ทานิค ...

(Sinking Bangkok 01: Bangkok is sinking and will sink - Bangkok is like a Titanic...)

กรุงเทพฯ ถูก สร้างขึ้นจงใจบึงที่ดิน - กรุงเทพฯใช้ เวลาน้ำออกมันจากชั้นดินเพื่อ ให้ชั้นดินเหนียวที่ มี การหดตัว - เป็นเขื่อนเพื่ออะไร - และรัฐบาล ไทยมี การปก ปิดความ เป็นจริงทั้ง หมดนี้และ ช่วยให้การส ร้างแม้ กระทั่งท่อใหม่!
(Bangkok was built deliberately on swamp land - Bangkok takes out it's water from the clay layer so the clay layer is shrinking - dikes are for nothing - and Thai government is concealing all this reality and lets build even a new tube!)
รูปแบบของการจมในกรุงเทพมหานคร
              ที่มีบ้านใหญ่ในคอลัมน์ในชั้นดินเหนียวซึ่งเป็นไป
              จมลงโดยระดับน้ำพื้นดิน
รูปแบบของการจมในกรุงเทพมหานคร ที่มีบ้านใหญ่ในคอลัมน์ในชั้นดินเหนียวซึ่งเป็นไป จมลงโดยระดับน้ำพื้นดิน
(Scheme of sinking Bangkok with big houses on columns on a clay layer which is going down by sinking ground water level)

Gruntep pai pai 20 pi leo leo
Rataban mai pud - rataban mai kid.
Gruntep pai pai 20 pi leo leo
6cm tug pi pi
tamruat tunan kin beer kap uiskiki
securiti dui kap beer kap uiskiki
lae tingtong uitayu duai kin uiskiki
mai rien mai kien mai an mai kid tae taunan kin uiski.
Inhalt
               / content / เนื้อหา     Titel - title - ชื่อเรื่อง
1b. เพื่อบันทึกกรุงเทพฯ (saving Bangkok)
ออม ทรัพย์ กรุงเทพฯและ การ กระจายตัวของ ประชากร
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มี สถานการณ์ ฉุกเฉิน ในประเทศไทย ตั้งแต่ ปี - แต่ ไม่มีใคร พูด เกี่ยวกับมัน


(Saving Bangkok and the distribution of the population
Principally there is a state of emergency in Thailand - but nobody is declaring it)

Inhalt
               / content / เนื้อหา     Titel - title - ชื่อเรื่อง
1b.
2013: บทกวี (poem): Ding dong dais - mai tonkan hen Gruntep pai - ออมทรัพย์กรุงเทพฯและการกระจายตัวของประชากร
(poem: Crazy Thais don't want to see that Bangkok is sinking)

Inhalt
               / content / เนื้อหา     Titel - title - ชื่อเรื่อง
2.
2014: กรุงเทพฯ จะจม 02: ผู้บัญชาการแห่งประเทศไทยให้จมกรุงเทพฯจงใจ!
(Thai commanders let sink Bangkok deliberately)


การไหลเวียนของอีเมลจาก 1 พฤษภาคม 2014: อัตราการจมของ 6 ซม. ต่อปีเป็นสถิติโลก - ผู้บัญชาการเพียงดื่มเบียร์และวิสกี้และการแสดงการกระทำและแอบหัวเราะที่จม กรุงเทพฯ - แม่น้ำไม่สามารถไหลขึ้นไป - แอบรัฐแห่งประเทศไทยตัวอย่าง - ไม่มีความรับผิดชอบ
(Circulating e-mail from May 1, 2014: Sinking rate of 6 cm per year is world record - the commanders only drinking beer and whiskey and performing peeping actions and laughing at sinking Bangkok - a river cannot flow upwards - peeping state of Thailand, examples - no responsibility)

Der Praya-Fluss in Bangkok,
                  Sicht auf das Westufer im März 2013
                  (Trockenzeit!)  Monatelange Überschwemmungen in
                  Prachinburi in Ost-Thailand,
                  September 2013, damit Bangkok nicht
                  überschwemmt wird
แม่น้ำ เจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครให้ดูบนกระดาน ตะวันตกในเดือนมีนาคม 2013 (ฤดูแล้ง) - และน้ำท่วมในช่วงเดือนในภาคตะวันออกของประเทศไทยในจังหวัดปราจีนบุรีใน กันยายน 2013 กรุงเทพฯจึงไม่ได้ถูกน้ำท่วม
(Praya River in Bangkok, view on the west board in March 2013 (dry season!) - and floods during months in eastern Thailand in Prachinburi in September 2013 thus Bangkok is not flooded)

Uinai - วิไน
วิไน ผู้บัญชาการรักษาความปลอดภัยเบียร์วิสกี้ใน พัทยาอ่านหนังสือพิมพ์เขาได้ตรวจสอบตัวเอง - และอินเทอร์เน็ตเขาไม่สามารถจัดการ
(Uinai, a beer whiskey security commander in Pattaya is reading newspapers he censored himself - and Internet he cannot manage)

Inhalt / content / เนื้อหา     Titel - title - ชื่อเรื่อง
3.
2014: กรุงเทพฯ จะจม 03: บริการ ลับไม่เคยรายงานจมกรุงเทพฯ - ภูมิภาค 200 300 กิโลเมตรอยู่ในอันตรายหนัก - ฝนมรสุมไม่สามารถไหลไปได้อีก!
(Bangkok is sinkin 03: secret services never reporting sinking Bangkok - the region of 200 to 300 km is in a heavy danger - monsoon rainfalls cannot flow away any more!)

อัตราการจมของ 6 ซม. ต่อปีเป็นสถิติโลก - และบริการลับ สายลับ ฟางเบียร์ไม่ได้รายงานอะไร - กรุงเทพฯจะจมตั้งแต่ 20 ปีที่แล้วและจะอยู่ใน 0m ในปี 2020 - พระยาแม่น้ำจะเป็นทะเลสาบ - และฝนมรสุมรอบกรุงเทพฯจะ ไม่ไหลออกไปอีก
(Sinking rate of 6 cm per year is world record - and beer straw peeper secret services are not reporting anything - Bangkok is sinking since 20 years already and will be on 0m in 2020 - Praya River will form a lake - and monsoon rainfalls around Bangkok will not flow away any more)

Karte mit
                  dem Einzugsgebiet der Region Bangkok
                  / map with the whole region of
                  Bangkok
แผนที่ที่มีพื้นที่ ทั้งหมดของกรุงเทพฯ
(map with the whole region of Bangkok)
Der
                  Praya-Fluss in Bangkok, Sicht auf
                  das Westufer, immer höchstes
                  Hochwasser auch in der Trockenzeit
แม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครมีระดับสูงเสมอ (Praya River in Bangkok has always a high level)

Überschwemmungen in Prachinburi
                  in Ost-Thailand, um Bangkok vor
                  Überschwemmungen zu schützen,
                  September 2013
น้ำท่วมในจังหวัด ปราจีนบุรีในภาคตะวันออกของประเทศไทย สำหรับการบันทึก กรุงเทพฯจากน้ำท่วมกันยายน 2013 (floods in Prachinburi in East Thailand for saving Bangkok from floods, September 2013 /)

  Die Security in Thailand sind nur
              Alkoholiker, die nicht denken können
การรักษาความปลอดภัยในประเทศไทยติดสุราทั้งหมดไม่ สามารถที่จะคิด
(security in Thailand are all alcoholics not able to think)

Inhalt / content / เนื้อหา     Titel - title - ชื่อเรื่อง
4.
2014: กรุงเทพฯ จะจม 04: วิดีโอ: กรุงเทพฯ จะจม 20 ปีแล้ว - ในปี 2020 ที่ 0 ม.
(2014: Bangkok is sinking 04: video: Bangkok is sinking 20 years already - in 2020 on 0m)

Da ist eine dicke Tonschicht - there is
              a big clay layer - มีชั้นดินขนาดใหญ่  Sie trinken und benutzen das
              Grundwasser unter der Tonschicht - They take
              the ground water drinking and using the
              ground water under the clay layer -
              พวกเขาใช้เวลาการดื่มน้ำพื้นดินและการ
              ใช้พื้นน้ำภายใต้ชั้นดินเหนียว  Die Lehmschicht sinkt um 6 cm pro Jahr
              und mit ihr die gesamte Stadt Bangkok - the
              clay layer is sinking with about 6 cm per
              year and whole Bangkok is sinking with it -
              ชั้นดินเหนียวจะจมด้วยประมาณ 6 ซม.
              ต่อปีและทั้งกรุงเทพฯจะจมกับมัน
มีชั้นดินขนาดใหญ่ - พวกเขาใช้เวลาการดื่มน้ำพื้นดินและการใช้ พื้นน้ำภายใต้ชั้นดินเหนียว - ชั้นดินเหนียวจะจมด้วยประมาณ 6 ซม. ต่อปีและทั้งกรุงเทพฯจะจมกับมัน
(There is a big clay layer  - they take the ground water drinking and using the ground water under the clay layer - the clay layer is sinking with about 6 cm per year and whole Bangkok is sinking with it)

Inhalt / content / เนื้อหา     Titel - title - ชื่อเรื่อง

Thailand ist ein sinkendes
                  Schiff - der Wert sinkt auf 00000 -
                  Comic in Schwarz-Weiss
ประเทศไทยเป็นเรือที่กำลังจม - มันเป็นค่าลงมา 00000 - การ์ตูนในสีดำและสีขาว
(Thailand is a sinking ship - it's value comes down to 00000 - comic in black and white)
Inhalt / content / เนื้อหา     Titel - title -
                   ชื่อเรื่อง
6.
การซ้อมรบกับคนในประเทศ ไทย: ซีไอเอ มไอิ6 (MI6) บน ด (BND) และ สนด (SND) ของความผิดทางอาญาวิตเซอร์แลนด์จะทำให้เข้าใจผิดบัญชาการไทย - บริการลับอาญา - และพระมหากษัตริย์ทางอาญา - ข้อมูลดาวเทียมไทยไม่ได้ดำเนินการอย่างจริงจัง ... - ประชากรไทยและทางอาญา พระมหากษัตริย์ของประเทศไทย - ไม่มีการฝึกอบรมทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียน - หลักการสำหรับการบันทึกเมืองจม - เว็บไซต์ของฉันเกี่ยวกับการจมกรุงเทพฯในปี 2013 และ 2014 - ไม่มีอะไรเกิดขึ้น - กลับบ้าน (เพศสัมพันธ์คุณ)! - สรุป: บริการลับ - และคนแก่ความผิดทางอาญาสี่ - และพระมหากษัตริย์ให้จมกรุงเทพ - บริการลับบัญชาการไทยและพระมหากษัตริย์ไทยไม่ต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งที่ เป็นจริงที่สำคัญในชีวิต

นี้ยักษ์อาชญากรรมที่กระทำโดยความผิดทางอาญาพระ มหากษัตริย์ไทยและบริการที่เป็นความลับของซีไอเอ, MI6, BND SDN และปล่อยให้จมกรุงเทพฯที่เกิดขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุด ...

(2015: Bangkok is sinking and will sink 06: 2 years of warnings - CIA, MI6, BND and SND were shitting the Thais
The maneuvers against my person in Thailand: CIA, MI6, BND and SND of Shitzerland are shitting the Thai commanders -- Criminal secret services - and a criminal king - Thai satellite data not taken earnest... -- Thai population and the criminal King of Thailand - no geography training in the school -- The principle for saving sinking towns -- My web sites about sinking Bangkok in 2013 and 2014 -- Nothing happens - Fuck You! -- Summary: secret services - and the four criminal old men - and a king let sink Bangkok -- Secret services, Thai commanders and the Thai King don't want to learn what is really important in life)

This giant crime committed by the criminal King of Thailand and by the secret services CIA, MI6, BND and SDN letting sink Bangkok is going on without end...
^